НАЧАЛО > ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ИНФОРМАЦИОННО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ - уебсайт
В съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан за краткост ОРЗД)

Киези България ЕООД (наричано по-нататък "Киези") предоставя това уведомление за защита на данните по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (ОРЗД), за да илюстрира как Киези, в качеството си на администратор, събира, използва, и обработва вашите лични данни, в пълно съответствие с приложимото законодателство.

 

Лични данни” е всяка информация, включително електронна информация, която позволява едно лице да бъде идентифицирано индивидуално или в комбинация с друга информация.

 

Съгласно чл. 4, пар. 2 от ОРЗД "Обработване на лични данни" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни със или без помощта на автоматични процеси като събиране, записване организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба и разпространението им.

 

"Потребител" е дружеството, упълномощеното лице или физическо лице, ползващо услугите, предоставяни от уебсайт www.chiesi.bg (наричан по-долу “Уебсайт”).

 

Това уведомление описва следните положения:

(1)     КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

(2)     КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

(3)     СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

(4)     ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

(5)     АКТУАЛИЗАЦИИ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО

 

(1) КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНЕ И ЦЕЛИ:

Техническа и аналитична цел: може да обработваме технически данни или данни за употреба, които могат косвено да разкрият Вашата самоличност, за да гарантираме надеждно потребителско изживяване при използване на Уебсайта. Такива данни се събират автоматично по време на нормалното функциониране на всеки уебсайт и се обработват за технически цели (включително отстраняване на неизправности, тестване, поддръжка на системата, помощ и изготвяне на отчети), или за статистически и аналитични цели за подобряване на потребителското изживяване при използване на Уебсайта.

За последните, такива данни обикновено се обработват в обобщена и неподлежаща на идентифициране форма за постигане на статистически цели. Например, данните за употребата могат да се използват за измерване на степента на ангажираност или времето, прекарано в определен раздел или функция на Уебсайта.

“Контакти”: в този раздел ще намерите нашите данни за контакт, за да изпратите своето запитване и да се свържете с нас. Например ще можете да изпратите общо запитване за един от нашите продукти или да се свържете с нашия офис. Екипът, за когото се отнася запитването, ще получи и обработи запитването Ви в съответствие с принципите за ограничение на целта и минимизиране на данните. Вашите данни ще бъдат съхранявани само за времето, необходимо за свързване с Вас и предоставяне на отговор.

Можете да намерите специални уведомления за обработване на лични данни към определени формуляри за контакт с конкретна информация относно естеството на исканията и свързаното обработване на лични данни.

Работа в Киези”: в този раздел ще имате възможност да проучите, какво е да работите за Киези, да научите за нашата култура и да видите наличните обяви за работа. Можем да обработваме Вашите лични данни, ако желаете да кандидатствате за работа в Киези или да се регистрирате в нашия кариерен портал. Ще намерите повече информация и съответното уведомление за обработване на лични данни за кандидати по време на процеса на кандидатстване.

Социални медии и линкове на трети страни: нашият уебсайт може да съдържа линкове към уебсайтове на трети страни, плъгини и приложения. Натискането на тези линкове или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме уебсайтовете на трети страни и не сме отговорни за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уебсайт, препоръчваме да прочетете уведомленията за обработване на лични данни на всеки уебсайт, който посещавате.

Лекарствена безопасност: Уебсайтът има раздел посветен на лекарствената безопасност, където можете да докладвате всякакви нежелани лекарствени реакции или проблеми, свързани с безопасността на пациентите при използването на наши продукти. Можете да откриете повече информация в съответния раздел на Уебсайта.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ:

Технически данни: включително IP адрес, тип и версия на браузъра, часова зона и местоположение въз основа на IP адреса, обща информация за хардуера и операционната система на устройството, използвано за разглеждане на Уебсайта. Тези данни се използват само за технически и статистически цели, както е описано по-горе.

Данни за използването: включително информация за това, как използвате Уебсайта. Например времето, прекарано в определени раздели.

Идентификационни данни: ако решите да се регистрирате в нашия кариерен портал и да кандидатствате за работа в Киези, изпратете заявка чрез раздел Контакти на Уебсайта, или съобщете за проблем с безопасността на продукт на Киези, като се свържете с отдела за лекарствена безопасност. Възможно е да има специално уведомление за обработване на лични данни в някои формуляри за контакт, съдържащи повече информация за това, как обработваме личните Ви данни в тези случаи.

Освен, ако не е посочено друго в съответните уведомления към всеки раздел, обработването на т.нар. специални данни, както е определено в чл. 9 на ОРЗЛД (като данни, свързани със здравето) или данни, свързани с непълнолетни лица, е изрично изключено. Тези категории лични данни, ако са споделени от Потребител, ще бъдат изтрити незабавно. Вашите лични данни са съществени и задължителни за достъп до Уебсайта. Ако предоставите непълни или грешни данни, може да нямате достъп до Уебсайта.

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ:

Изпълнение на договорни задължения: с Потребителя, който осъществява достъп и използва Уебсайта и неговите услуги.

Съгласие: предоставено от Потребителя чрез изпращане на запитване през един от нашите канали за контакт (виж раздел „Контакти“).

Легитимен интерес: за гарантиране на сигурността на Уебсайта и предотвратяване на онлайн измами.

Законово задължение: за спазване на приложимите закони и разпоредби, за отговаряне на исканията на властите или да управлява съобщения за нежелани лекарствена реакция, получени чрез каналите за контакт с отдел Лекарствена безопасност.

Вашите лични данни също ще бъдат обработвани и съхранявани, ако Киези трябва да защити своите интереси и да упражни правото си на защита в съдебни производства.

(2) КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Киези може да сподели Вашите лични данни с други компании, организации и илица, ако възникне някое от следните обстоятелства:

 

  • Можем да споделяме Вашите лични данни с компании, които са част от Група Киези (вкл. в страни извън ЕИП).
  • Споделяне с Вашето изрично съгласие: след получаване на Вашето съгласие, можем да споделяме Вашите лични данни с определени трети страни или категории трети страни.
  • Споделяне в съответствие със законите и разпоредбите: може да споделяме информация, изисквана съгласно приложимите закони и разпоредби относно правни спорове или искания на административни или съдебни органи.
  • Споделяне с доставчици на услуги: може също да разкрием Вашите лични данни на компании, които ни предоставят услуги или предоставят услуги от наше име.

 

В последния случай Киези ще гарантира легитимността на такова споделяне и ще подпише споразумения за обработване на лични данни и/или клаузи с компаниите, организациите и физическите лица, с които ще бъдат споделени Вашите лични данни, изисквайки от тях да спазват това уведомление и да предприемат подходящи мерки за сигурност.

 

Как защитаваме личните Ви данни

 

Киези отдава изключително значение на сигурността на Вашите лични данни и е предприело подходящи мерки за сигурност, за да защити Вашите лични данни срещу неоторизиран достъп, разкриване или загуба.

 

За тази цел, Киези е предприема следните мерки:

  • Предприемаме разумни мерси, за да гарантираме, че събраните лични данни са възможно най-малко и съответстват на целите, за които се обработват. Съхраняваме личните Ви данни не по-дълго от необходимото за целите, посочени в това уведомление, освен ако удължаването на периода на съхраняване не се изисква или е позволено от закона.
  • Използваме набор от технологии, за да гарантираме поверителността на личните данни по време на предаването им. Използваме надеждни механизми за защита, за да защитим данните и сървърите за съхранение на данни от атака.
  • Стриктно подбираме бизнес партньори и доставчици на услуги и изискваме от тях да спазват нашите изисквания за защита на личните данни чрез специфични разпоредби в бизнес споразуменията с тях. Освен това извършваме одити и други дейности по оценка, за да проверим съответствието с изискванията.
  • Провеждаме обучение, тестване и информационни дейности за защита на личните данни и сигурността, за да повишим осведомеността относно защитата на личните данни сред служителите и подизпълнителите.

(3) СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни, посочени в раздел (1) от това уведомление, се съхраняват на сървърите на Киези или на сървърите на доставчиците (специално определени като обработващи данни), базирани в Европейския съюз.

Ние съхраняваме Вашите Лични данни за ограничен период от време в съответствие с целите, посочени в това Уведомление за обработване на лични данни и действащото законодателство.

Технически данни, данни за употреба и „бисквитки“: обработването на данни е строго ограничено до сесията на Потребителя за сърфиране в Уебсайта. Повече информация можете да намерите в Политиката за „бисквитки“ и подобни технологии.

Кариерен портал: вижте специалното уведомление за обработване на лични данни в раздел  „Възможности за работа“.

Запитвания, изпратени през раздел „Контакти“: времето, необходимо за обработване на запитването Ви и предоставяне на отговор. За повече информация, прочетете съответното уведомление към всеки формуляр за контакт.

Лекарствена безопасност: докато продуктът е разрешен за употреба и десет години от изтичането или прекратяването на разрешението му за употреба в последната страна в която продукта се маркетира, с изключение на всякакви нужди от защита на притежателя на разрешението за употреба. За допълнителна информация, моля, прочетете уведомлението към съответната част на уебсайта.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за времето, посочено по-горе, или за по-кратък период, ако решите да упражните някое от правата, изброени в раздел „Права на потребителя“ по-долу. 

(4) ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Достъп, коригиране, анулиране, преносимост на данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработване и отмяна на съгласие.

Имате право на достъп, промяна, противопоставяне и/или ограничаване на обработването на Вашите лични данни, както и да поискате тяхното анулиране или преносимост към други страни, и да оттеглите Вашето съгласие.

 

Унищожаването на данните се извършва след постигане на целта, за която са събрани, с изтичане на съгласието на субекта или законоустановените срокове.

 

Администраторът на лични данни не изтрива лични данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита във връзка с отправени срещу него правни искове или за доказване на правата си.

Администратор на лични данни за изброените тук дейности по обработване на лични данни е Киези България ЕООД, адрес ул. „Гюешево“ № 83, бизнес-център Сердика, офис 104, София, България. Можете да се свържете с нас по различни начини, включително чрез dataprotection.bg@chiesi.com, за да получите допълнителна информация и да поискате упражняване на правата си.

Ако смятате, че Киези не обработва личните ви данни в съответствие с това уведомление или приложимото законодателство, можете да упражните правата си, като подадете жалба до органа за защита на данните - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). За България можете да намерите допълнителна информация на началната страница на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) www.cpdp.bg.

(5) АКТУАЛИЗАЦИИ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО

Това Уведомление за защита на данните може да бъде актуализирано при необходимост. Всяка актуализация на това уведомление ще влиза в сила в момента на нейното публикуване на Уебсайта.