ЕТИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Кодексът на поведение изразява ангажимента на Групата да работи не само в съответствие с действащите в момента закони и разпоредби, но и с определени принципи и правила за поведение от етичен характер.

 

Прилагането на следните принципи е гарантирано от съществуването на процедури в рамките на Групата, целящи да гарантират, че нейните служители, вътрешни органи и трети страни, действащи от нейно име, работят ефективно в съответствие с етичните принципи.

 

Тази версия на Кодекса е одобрена от Борда на директорите на Chiesi Farmaceutici SpA през 2021 г. Това представлява официален документ на Групата и като такъв е задължителен за всички органи, служители, консултанти, сътрудници, агенти и в по-общ план ниво всички трети страни, действащи от името на Групата.

 

За да поддържа високите правни и морални стандарти на Групата, Chiesi прие и Антикорупционна политика 2015 г. Целта на тази политика е да предостави на всеки, който действа от името или в интерес на Chiesi, серия от общи принципи за това как да разпознаваме и да се справяме със ситуации, включващи корупция, и как да спазваме съответните разпоредби.

 

Кодекс на поведение

Антикорупционна политика

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ

EFPIA

Като член на EFPIA (Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации) и ARPharM (Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България) ние насърчаваме прозрачността на взаимоотношенията между фармацевтичната промишленост и специалистите & организациите от здравеопазването съгласно правилата на EFPIA, както и на всички национални правни норми, тъй като сме убедени, че трябва да бъдем независими партньори имащи една и съща цел - сътрудничество и обмен на знания и научноизследователска и развойна дейност, без нарушаваща закона намеса или влияние.

 

Оповестяване на ДАННИ:

ИНДИВИДУАЛНО ОПОВЕСТЯВАНЕ:

Дарения и субсидии на здравни организации, организации и асоциации на медицински специалисти, както и организации, предоставящи здравни грижи;

Разходи, свързани със Събития: такси за регистрация, договори за спонсорство, разходи за пътуване и настаняване;

Хонорари за Услуги и Консултации на медицински спицшалисти и здравни организации: хонорарите и свързаните с тях разходи се отчитат поотделно. Това е приложимо само, когато медицинските специалисти или здравните организации са предоставили съгласието си за индивидуално оповестяване, в противен случай данните трябва се публикуват в данните за обобщено оповестяване.

 

ОБОБЩЕНО ОПОВЕСТЯВАНЕ:

Разходи за изследвания и разработки: включително разходи за свързаните с тях събития (изследователски срещи и т.н.);

Прехвърляния на ценности, които не могат да бъдат разкрити на индивидуална основа по правни съображения.

Оповестяване – 1 Януари 2015 -31 Декември 2015

Оповестяване – 1 Януари 2016 -31 Декември 2016

Оповестяване – 1 Януари 2017 -31 Декември 2017 , Методология 2017

Оповестяване – 1 Януари 2018 -31 Декември 2018 , Методология 2018

Оповестяване – 1 Януари 2019 -31 Декември 2019 , Методология 2019

Оповестяване – 1 Януари 2020 – 31 Декември 2020 , Методология 2020

Оповестяване - 1 Януари 2021 - 31 Декември 2021 , Методология 2021

Оповестяване - 1 Януари 2022 - 31 Декември 2022, Методология 2022

 

Отказ от отговорност: 
Публикуването на предоставени стойности към Получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), получени от медицинските специалисти/здравните организации, с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите кодекси. За индивидуалните оповестявания е получено съгласие от индивидуалните Получатели - такова съгласие е било дадено, за да се позволи спазване на приложимите кодекси, които нашата компания е подписала.Тези публикации не дават общо разрешение за лицата, които имат достъп до нашия уебсайт или до националните платформи, да предприемат допълнителна обработка на данните на медицинските специалисти. За добро разбиране на докладваните данни, включени в нашите оповестявания публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на Методологическото указание, което изяснява значението и съдържанието на докладваните предоставяния на стойност.

За повече въпроси относно EFPIA -кодекса или въпроси отнасящи се до отказ от или отмяна на Вашето съгласие за индивидуално оповестяване, не се колебайте да се свържете  директно с нас.

ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ


Списък на пациентските организации, подпомогнати от Киези България:
 

2015 г. 

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

Частично подпомагане на ОТБ в провеждането на активности по случай отбелязването на Международния ден на Таласемията – 8 май 2015 – 6000лв

Частично подпомагане на ОТБ за провеждането на годишно общо събрание на сдружението ОТБ- 3000лв

Частично подпомагане провеждането на кампания за кръводаряване на 26.06.2015 в полза на пациентите с Таласемия Майор – 3000лв

Частично подпомагане провеждането на Първа Национална обиколка за 2015г /поредица от срещи по план програма/ на ОТБ с лекуващи лекари, пациенти и родители относно проблеми свързани с хелатиращата терапия при пациенти с Таласемия Майор – 2500лв

Частично подпомагане на ОТБ в провеждането на мотивационен тренинг/обучение за пациенти с Таласемия Майор и техните партньори с репродуктивни усложнения 24-25.10.2015г. Велико Търново– 7000лв

Частично подпомагане на ОТБ в провеждането на среща на координаторите и Управителния съвет на ОТБ за подготовка за кандидатстване на РБългария за домакин на Международната конференция на TIF (Thalassemia International Federation) за медицински специалисти и пациенти/родители по Таласемия и Хемоглобинопатии  през 2017г – 30.10.– 01.11.2015 - 3000лв

Частично подпомагане ОТБ за оптечатване на печатни материали с логото на ОТБ – 23.11.2015г -2000 лв

 

Сдружение „Асоциация на българите боледуващи от астма“

Подпомагане провеждането на обучителна кампания – „Овластяване чрез знание на пациентите с астма и ХОББ“  01.07.2015 – 5000 лв

 

2016 г.

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

Частично подпомагане на СОТБ в провеждането на регионални срещи през м.ноември и м.декември 2016г. на СОТБ с лекуващи лекари, пациенти и родители  относно проблеми при продължаването на хелатираща терапия– 3000лв

 

2017 г.

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

Подпомагане на ОТБ в провеждането на активности през 2017г – 06.06.2017г – 5000,00лв; 05.07.2017г. – 5000,00лв

- участие в пациентски симпозиум  17-18.06.2017, Солун, Гърция;

- дейности на Общото събрание на Сдружението – 23-24.09. 2017, София

Частично подпомагане на ОТБ за изработване на информационни материали за пациенти с Таласемия Майор, лекари специалисти и центрове – 8.12.2017г – 2000,00лв

 

2018 г.

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

Подпомагане на ОТБ в провеждането на активности през 2018г -16.06.2018г – 7000,00лв;

- образователен проект с информационно-обучителни на ОТБ за пациенти, родители и специалисти;

- дейности свързани с провеждането на Общото събрание на ОТБ ;

- мотивационен тренинг за родители и малки деца

Частично подпомагане на ОТБ за изработване на информационни материали за пациенти с Таласемия Майор, лекари специалисти и центрове, както и реклама на кръводарителски кампании в 5 града – 6.12.2018г – 5000,00лв

 

2019г

Сдружение „Федерация Български пациентски форум“

Частично подпомагане организиране и провеждане на “VII-ми Национален Форум на Федерация Български пациентски форум“ 14-16 юни 2019г, гр. Банско – 5000.00лв

 

Фондация „Нашите недоносени деца“

Подкрепа на благотворителна „Вечер на чудесата“ като част от кампанията Световен ден на недоносените деца -14.11.2019г, гр. София – 3000.00 лв

 

Сдружение „Асоциация на българите боледуващи от астма“

Подпомагане организирането на пресконференция на 11.12.2019г – като част от глобалната инициатива „Всички заедно да сложим край на ХОББ“, организирано от АББА с партньорството на БДББ – 3000.00 лв.

 

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

Подпомагане на ОТБ в провеждането на активности през 2019г – 7000,00лв :

- Mедицински консултации и изследвания на пациенти в затруднено финансово положение и влошено здравословно състояние;

- Kомуникационни и административни разходи за осъществяване  дейността на Сдружение ОТБ;

- Логистична подкрепа на пациенти при заверка на протоколи в РЗОК и периодични срещи с лекари

 

2020г.

Сдружение „Организация на таласемиците в България“

Подпомагане на ОТБ в активности за 2020г – 7000,00 лв:

- Във връзка с COVID-19 eпидемиологичната обстановка – организиране на срещи между представители на ОТБ  и ръководители на регионални лечебни центрове, където се лекуват пациенти с Таласемия Майор;

- Медицински консултации, изследвания, лекарства/хранителни добавки и дезинфектанти за пациенти в затруднено положение и влошено здравословно състояние

- Логистична подкрепа от страна на ОТБ на пациенти при комуникация с РЗОК за периодичното подновяване на протоколите за терапия  

 

2021 г:

Фондация "Национален фонд Свети Никола"
Частично подпомагане закупуването на Барокамера за нуждите на Център за деца и младежи с увреждания "Зорница" гр.Враца за лечение с прилагане на мека хипербарна кислородна терапия при деца с увреждания – 4000 лв

Фондация „Нашите недоносени деца“
Финансова подкрепа на проект - Национална програма за проследяване на недоносени деца, реализиран от Център за детско развитие "Малки чудеса"– 10000.00 лв

Сдружение „Организация на таласемиците в България“
Частично финансово подпомагане инициативите на Сдружението ОТБ - провеждане на Общо изборно събрние, медицински консултации, изследвания , закупуване на дезинфектанти за пациенти в затруднено положение, административни, правни и счетоводни разходи на сдружението – 7000 лв.

Сдружение "Асоциация Муковисцидоза"
Финансово подпомагане с цел закупуването на медицински устройства - небулизатори за прилагане на лекаствени продукти за терапия при пациенти с муковисцидоза – 10000 лв.

 

2022 г:

Фондация „Нашите недоносени деца“

Финансово подпомагане провеждането на информационна кампания във връзка със Световния ден на недоносените деца - 17 Ноември. Информационната кампания засяга за проблемите на тези деца и техните семейства, за нуждатa от навременното и дългосрочно проследяване на недоносените деца в България– 10 000 лв.

Сдружение "Асоциация Муковисцидоза"

Финансово подпомагане с цел закупуването на медицински устройства - небулизатори за прилагане на лекаствени продукти за терапия при пациенти с муковисцидоза – 20 000 лв.