SpeakUp&BeHeard!

Вашият глас е важен за Киези

В Киези приемаме много сериозно нашата отговорност по отношение на прозрачността и спазването на правилата.

За да ни помогнете в откриването и разглеждането на всяко потенциално нарушение на Кодекса за поведение на Киези, нарушаване на закони или регулации или неправомерно поведение, които биха могли да изложат на риск бизнеса или репутацията на Киези, или да причинят щети на трети страни, приветстваме и насърчаваме докладването на такива случаи.

Всеки може да сподели своите притеснения независимо, дали е служител на Киези или не чрез платформата на Киези “SpeakUp&BeHeard” platform.

Ако предпочитате да използвате горещата телефонна линия на Киези “SpeakUp&BeHeard”, за да докладвате случай, моля кликнете тук и/или се обадете на един от предоставените телефонни номера.

Ако сте служител, опитайте първо да използвате съществуващите вътрешни канали за докладване (напр. функциите HR и/или legal/compliance, в съответствие с приложимите национални правила и процедури) и информирайте прекия си ръководител за конкретния случай. Ако не се чувствате конфортно да използвате нормалните вътрешни канали за докладване, можете да използвате платформата или горещата телефонна линия на Киези “SpeakUp&BeHeard”.

Чрез “SpeakUp&BeHeard” е възможно да се докладва всяко предполагаемо нарушение на Кодекса за поведение на Киези или нарушение на закони и разпоредби, засягащи по-специално, но не само: многообразие и приобщаване; здраве и безопасност; взаимодействия с медицински специалисти и/или пациенти; човешки ресурси; околна среда; подкуп; защита на лични данни; хуманно отношение към животните и антитръст.

Ние се грижим за Вашата поверителност! Инструментите за докладване “SpeakUp&BeHeard” са структурирани така, че да осигурят най-високо ниво на защита и конфиденциалност в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни (моля, проверете известието за поверителност на Киези тук).

Можем да гарантираме, че хората, които докладват ще бъдат винаги защитени: ангажираме се да защитим всеки, който докладва срещу всяка форма на дискриминация и/или отмъщение във връзка с докладване, направено добросъвестно.

Всеки доклад, подаден чрез “SpeakUp&BeHeard” ще бъде разгледан и преценен надлежно.

Забележка: ако желаете да докладвате нежелани лекарствени реакции/нежелани събития, моля кликнете тук

Pin Icon