НАЧАЛО > Eтичен кодекс, съответствие и оповестяване
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Eтичен кодекс, съответствие и оповестяване

Етичният Кодекс и Съответствие (Code of Ethics & Compliance ) изразяват ангажимента на Chiesi Group да работи в съответствие не само със законите и подзаконовите нормативни актове, които понастоящем са в сила, но и с определени принципи и правила за поведение от етичен характер.

 

Прилагането на тези принципи се осигурява от наличието на процедури в рамките на Chiesi Group, целящи да гарантират, че нейните служители, вътрешните й органи и трети страни, действащи от нейно име работят ефективно в съответствие с етичните принципи.

 

Тази версия на Кодекса е одобрена от Борда на Директорите на Chiesi Farmaceutici SpA през 2015 г. Кодексът представлява официален документ на Chiesi Group и като такъв е задължителен за всички органи, служители, консултанти, сътрудници, агенти и, в по-общ план, за всички трети страни, действащи от името на Chiesi Group.

 

Етичнен кодекс на Chiesi Group 

Антикорупционна политика 

 

EFPIA

Като член на EFPIA (Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации) ние насърчаваме прозрачността на взаимоотношенията между фармацевтичната промишленост и специалистите & организациите от здравеопазването съгласно правилата на EFPIA, както и на всички национални правни норми, тъй като сме убедени, че трябва да бъдем независими партньори имащи една и съща цел - сътрудничество и обмен на знания и научноизследователска и развойна дейност, без нарушаваща закона намеса или влияние.

 

Оповестяване на ДАННИ:


ИНДИВИДУАЛНО ОПОВЕСТЯВАНЕ:

Дарения и субсидии на здравни организации, организации и асоциации на медицински специалисти, както и организации, предоставящи здравни грижи;

Разходи, свързани със Събития: такси за регистрация, договори за спонсорство, разходи за пътуване и настаняване;

Хонорари за Услуги и Консултации на медицински спицшалисти и здравни организации: хонорарите и свързаните с тях разходи се отчитат поотделно. Това е приложимо само, когато медицинските специалисти или здравните организации са предоставили съгласието си за индивидуално оповестяване, в противен случай данните трябва се публикуват в данните за обобщено оповестяване.

 

ОБОБЩЕНО ОПОВЕСТЯВАНЕ:

Разходи за изследвания и разработки: включително разходи за свързаните с тях събития (изследователски срещи и т.н.);

Прехвърляния на ценности, които не могат да бъдат разкрити на индивидуална основа по правни съображения.

 

Оповестяване – 1 Януари 2015 -31 Декември 2015

Оповестяване – 1 Януари 2016 -31 Декември 2016

Оповестяване – 1 Януари 2017 -31 Декември 2017 , Методология 2017

Оповестяване – 1 Януари 2018 -31 Декември 2018 , Методология 2018

Оповестяване – 1 Януари 2019 -31 Декември 2019 , Методология 2019

 

Отказ от отговорност:
Публикуването на предоставени стойности към Получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), получени от медицинските специалисти/здравните организации, с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите кодекси. За индивидуалните оповестявания е получено съгласие от индивидуалните Получатели - такова съгласие е било дадено, за да се позволи спазване на приложимите кодекси, които нашата компания е подписала.Тези публикации не дават общо разрешение за лицата, които имат достъп до нашия уебсайт или до националните платформи, да предприемат допълнителна обработка на данните на медицинските специалисти. За добро разбиране на докладваните данни, включени в нашите оповестявания публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на Методологическото указание, което изяснява значението и съдържанието на докладваните предоставяния на стойност.

За повече въпроси относно EFPIA -кодекса или въпроси отнасящи се до отказ от или отмяна на Вашето съгласие за индивидуално оповестяване, не се колебайте да се свържете  директно с нас.