НАЧАЛО > Оповестяване
 

Оповестяване

EFPIA

Като член на EFPIA (Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации) и ARPharM (Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България) ние насърчаваме прозрачността на взаимоотношенията между фармацевтичната промишленост и специалистите & организациите от здравеопазването съгласно правилата на EFPIA, както и на всички национални правни норми, тъй като сме убедени, че трябва да бъдем независими партньори имащи една и съща цел - сътрудничество и обмен на знания и научноизследователска и развойна дейност, без нарушаваща закона намеса или влияние.

 

Оповестяване на ДАННИ:


ИНДИВИДУАЛНО ОПОВЕСТЯВАНЕ:

Дарения и субсидии на здравни организации, организации и асоциации на медицински специалисти, както и организации, предоставящи здравни грижи;

Разходи, свързани със Събития: такси за регистрация, договори за спонсорство, разходи за пътуване и настаняване;

Хонорари за Услуги и Консултации на медицински спицшалисти и здравни организации: хонорарите и свързаните с тях разходи се отчитат поотделно. Това е приложимо само, когато медицинските специалисти или здравните организации са предоставили съгласието си за индивидуално оповестяване, в противен случай данните трябва се публикуват в данните за обобщено оповестяване.

 

ОБОБЩЕНО ОПОВЕСТЯВАНЕ:

Разходи за изследвания и разработки: включително разходи за свързаните с тях събития (изследователски срещи и т.н.);

Прехвърляния на ценности, които не могат да бъдат разкрити на индивидуална основа по правни съображения.

 

Оповестяване – 1 Януари 2015 -31 Декември 2015

Оповестяване – 1 Януари 2016 -31 Декември 2016

Оповестяване – 1 Януари 2017 -31 Декември 2017 , Методология 2017

Оповестяване – 1 Януари 2018 -31 Декември 2018 , Методология 2018

Оповестяване – 1 Януари 2019 -31 Декември 2019 , Методология 2019

 

Отказ от отговорност: 
Публикуването на предоставени стойности към Получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), получени от медицинските специалисти/здравните организации, с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите кодекси. За индивидуалните оповестявания е получено съгласие от индивидуалните Получатели - такова съгласие е било дадено, за да се позволи спазване на приложимите кодекси, които нашата компания е подписала.Тези публикации не дават общо разрешение за лицата, които имат достъп до нашия уебсайт или до националните платформи, да предприемат допълнителна обработка на данните на медицинските специалисти. За добро разбиране на докладваните данни, включени в нашите оповестявания публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на Методологическото указание, което изяснява значението и съдържанието на докладваните предоставяния на стойност.

За повече въпроси относно EFPIA -кодекса или въпроси отнасящи се до отказ от или отмяна на Вашето съгласие за индивидуално оповестяване, не се колебайте да се свържете  директно с нас.