НАЧАЛО > Политики на Киези
 

Политики на Киези

Етичният Кодекс и Съответствие (Code of Ethics & Compliance ) изразяват ангажимента на Chiesi Group да работи в съответствие не само със законите и подзаконовите нормативни актове, които понастоящем са в сила, но и с определени принципи и правила за поведение от етичен характер.

 

Прилагането на тези принципи се осигурява от наличието на процедури в рамките на Chiesi Group, целящи да гарантират, че нейните служители, вътрешните й органи и трети страни, действащи от нейно име работят ефективно в съответствие с етичните принципи.

 

Тази версия на Кодекса е одобрена от Борда на Директорите на Chiesi Farmaceutici SpA през 2015 г. Кодексът представлява официален документ на Chiesi Group и като такъв е задължителен за всички органи, служители, консултанти, сътрудници, агенти и, в по-общ план, за всички трети страни, действащи от името на Chiesi Group.

 

Етичнен кодекс на Chiesi Group 

Антикорупционна политика 

 

Кодекс на взаимозависимост

 

Като сертифицирана B- Corp компания Chiesi Group въведе нов Кодекс на взаимозависимост през февруари 2020 г. Това е кодекс за поведение с доставчиците, които са стратегически за Chiesi Group и формира основата за бъдещи взаимоотношения с нашите доставчици.

 

Кодексът на взаимозависимост е първият пример в историята на нашата компания за документ, създаден в сътрудничество с нашите стратегически партньори и филиали. Ключовият момент в разработването на Kодекса беше Денят на Доставчика, проведен в Парма през септември 2019 г., след което Киези включи коментари и предложения от партньорите си в крайната версия на Кодекса.

 

Кодексът на взаимозависимост на Киези е публикуван на уабсайта на Chiesi Group през януари 2020 г. Той може да бъде намерен и на уебсайта на Киези България Кодекс на взаимозависимост

 

Chiesi Group и нейните филиали разпространяват този документ към доставчиците си по цял свят, за да ги информират за публикуването на Кодекса и да повишат осведомеността за целите на устойчивото развитие, разработени в него.

 

Общата ни цел е прилагането на Кодекса на глобално ниво и в сътрудничество с всички стратегически доставчици.